Voorwaarden

Algemene voorwaarden aanvraag opvoering

 

GELDIGE AANVRAAG

De ‘aanvraag tot opvoering’ moet minstens VIER weken voor de eerste opvoering worden ingediend.  Ingeval van extra opvoering of herneming moet de aanvraag Toneelfonds J. Janssens ten laatste één werkdag voor de extra opvoering of herneming bereiken.  Bij laattijdige aanvraag wordt het tarief steeds met 50% verhoogd. De toelating is slechts verworven door en na betaling van de factuur.

Geldige betaling van de rechten kan alleen gebeuren aan Toneelfonds J. Janssens, dat gemandateerd werd door de auteurs of hun rechthebbenden en door Sabam wat betreft haar leden die aan het werk hebben meegewerkt.

 

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.

 

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht aan Toneelfonds J. Janssens mee te delen dat u afziet van deze overeenkomst tot opvoering, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst.  U kan het herroepingsrecht niet meer uitoefenen als de opvoeringen reeds gestart zijn.

 

VOLLEDIGE  AANVRAAG

U vermeldt elke voorstelling die voor een publiek gespeeld (of verteld) wordt:

 • try-outs
 • gastvoorstellingen
 • publieke voorstellingen waarbij geen entreegeld gevraagd wordt
 • publieke voorstellingen voor een goed doel (de auteurs bepalen liever zelf welke liefdadigheidsprojecten ze eventueel steunen)
 • voorstellingen in scholen, restaurants, bedrijven enzovoort.

U gaat akkoord dat voor al deze voorstellingen opvoeringsrechten betaald moeten worden.

 

OPGAVE ZAALCAPACITEIT

U verklaart dat de door u opgegeven zaalcapaciteit overeenstemt met de realiteit, ttz. met het effectief voor de verkoop beschikbaar gestelde aantal plaatsen.
(Voorbeeld : U geeft 130 stoelen op. Dan betaalt u voor een zaalcapaciteit tussen 101 en 150 plaatsen.)
Als er toch meer stoelen gezet worden, dan brengt u het Toneelfonds hiervan op de hoogte en aanvaardt u een tariefcorrectie.

OPGAVE RECETTES

U verklaart voor de opvoeringen in zalen met meer dan 300 plaatsen, de correcte recette op te geven,  ten laatste 15 dagen na de laatste opvoering. (recette=bruto ontvangsten van ticketverkoop in euro, per speeldag)

U erkent dat dit in sommige gevallen (zoals voor het werk van auteur Ronny Verheyen, waarbij recette-opgave voor alle zalen verplicht is) aanleiding tot bijkomende facturatie kan zijn.

Als het Toneelfonds geen opgave ontvangt, zal extra facturatie volgen, gebaseerd op een volledige zaalbezetting.

GASTVOORSTELLING/REISVOORSTELLING 

Het is steeds de UITVOERDER (producent) die verantwoordelijk is voor het aanvragen en betalen van de opvoeringsrechten, ook bij gastvoorstellingen. 

Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen (meestal professionele producties) wordt een aanvraag tot opvoering dus NOOIT ingediend door de inrichter (een cultureel centrum, een gemeentebestuur en dergelijke).  Het staat de uitvoerder natuurlijk vrij de door het Toneelfonds J. Janssens aan hem aangerekende opvoeringsrechten door te rekenen aan de inrichter.

AFGELASTE OPVOERINGEN (na het verstrijken van de herroepingstermijn)

Via OPVOERING – AFGELASTING kan u ons correcties doorgeven, nadat u bent ingelogd.

In de historiek vindt u een overzicht van al uw ‘aanvragen tot opvoering’; u selecteert de juiste aanvraag en geeft de correcties door.

 • Indien er nog geen rechtenfactuur werd opgemaakt : de nieuwe speeldatums worden mee verwerkt bij de facturatie.
 • Indien de rechtenfactuur werd opgemaakt maar nog niet betaald:
  1. Als het aantal opvoeringen en de zaalcapaciteit ongewijzigd blijft, ontvangt u van ons een document ‘Toelating tot opvoering” waarin de nieuwe speeldatums bevestigd worden.  Dit vormt een bijlage bij de rechtenfactuur.  Het bedrag van de rechtenfactuur blijft ongewijzigd en u kan deze gewoon tijdig, voor de première, betalen.
  2. Als het aantal opvoeringen vermindert, ontvangt u van ons een kredietnota die u in mindering kan brengen op de nog te betalen rechtenfactuur.  Wij rekenen wel een kleine administratiekost aan voor dit extra werk, die in mindering gebracht wordt van de kredietnota.
 • Indien de rechtenfactuur werd opgemaakt en reeds betaald, maar er valt één (of alle) opvoering(en) weg, dan maken wij een kredietnota op en betalen u het tegoed terug.  Wij rekenen wel een kleine administratiekost aan voor dit extra werk, die in mindering gebracht wordt van de kredietnota.

SCHADEVERGOEDING BIJ OPVOERING ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING

Gebruik van toneelwerk zonder voorafgaande toelating zal aanleiding geven tot verhoging van het tarief met 100%, onverminderd het recht van Toneelfonds J. Janssens een hogere schadevergoeding te eisen bij bewijs van hogere schade.

BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

BETALING - LAATTIJDIGE BETALING

Wanneer een factuur of kostennota niet tijdig wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15% van de uitstaande schuld met een minimum van €40.  Adresopzoeking wordt bijkomend in rekening gebracht aan €15.

Bovendien heeft Toneelfonds J. Janssens op dat moment het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen totdat de openstaande facturen of kostennota’s betaald zijn.

Algemene voorwaarden aankoop

AANKOPEN VOOR OPVOERING 

Vooraleer uw aankoop te plaatsen raden wij u aan de volledige tekst van het werk te lezen via zichtzending, zodat u zeker bent van uw keuze.
Geleverde aankopen worden niet teruggenomen. De boekjes worden immers op uw vraag gedrukt. (POD)

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.

 

ANNULEREN BESTELLING

Bestellingen kunnen in principe niet geannuleerd worden.
Twijfelt u toch aan uw aankoop, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze besteldienst om na te gaan of uw bestelling reeds uitgevoerd werd.

LEVERTIJD

Zodra uw bestelling door u is geplaatst, zal ze binnen 24u worden behandeld. Behoudens overmacht, wordt de bestelling binnen 8 tot 15 dagen geleverd. U wordt verwittigd als levering langer zou uitblijven.

BETALING - LAATTIJDIGE BETALING

Bij elke levering ontvangt u de factuur.  Deze kan met het aangehechte overschrijvingsformulier betaald worden. Als u dit formulier toch niet zou gebruiken, neemt u dan zeker de referenties (of OGM) op uw betaling over.

Bij niet-betaling van het factuurbedrag of de kostennota, 30 dagen na datum van de factuur of kostennota, zal  - zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling - het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van €40 — dit als forfaitaire schadeloosstelling.

Tevens zal  -  vanaf de vervaldag van de factuur of kostennota  -  een verwijlintrest van  1% per maand verschuldigd zijn.

Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan €15.

Algemene voorwaarden zichtzending

LEESGELD EN UITLEENTERMIJN

Er worden maximum 10 verschillende brochures ter inzage ontleend per persoon of vereniging, voor een periode van ZES WEKEN

Het leesgeld bedraagt €3,5 voor 1-3 boekjes, €5,50 voor 4-7 boekjes en €7,50 voor 8-10 boekjes. (incl. 21% B.T.W.). 

WIJ BETALEN U HET LEESGELD TERUG als u binnen de tien weken (na de datum die op de zichtnota staat) een titel uit het zichtpakket bestelt voor opvoering.

Verzending via post kost €4,95. Voor het terugsturen betaalt de ontlener de portkosten zelf. Bespaar alvast door onze verpakking hierbij te hergebruiken!

BOETES

Indien de ter inzage ontleende brochures niet tijdig terug in ons bezit zijn, wordt een boete aangerekend. U betaalt dan €0,10 per dag, per brochure (minimum boete is €10,-).  Worden aanmaningen eveneens genegeerd, dan worden alle ontleende brochures in rekening gebracht vermeerderd met alle boete- en administratiekosten.

ONVOLLEDIG TERUGBEZORGDE ZICHTZENDINGEN

De ontbrekende brochures worden aangerekend, zelfs indien ze later nog in ons bezit komen.

Aan een aanvraag voor een tweede zichtzending kan niet worden voldaan vooraleer de eerste zichtzending terug in ons bezit is en alle kosten werden betaald.

KOPIËREN

Het is niet toegelaten de ontleende werken te kopiëren. 

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.

Printvriendelijke versie Verstuur per e-mail PDF-versie