Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Organisatie en contactgegevens:

Toneelfonds J. Janssens bvba,
met zetel te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Te Boelaerlei 107.

Tel.: +32 (0)3 366 44 00
Fax: +32 (0)3 366 45 01
KBO nummer 0404.777.139

E-mail:info@toneelfonds.be

Verantwoordelijke contactpersoon voor de gegevensbescherming: Jessica Janssens

1.                Algemeen

Welkom op de website van Toneelfonds J. Janssens!

Indien u enkel informatie wenst op te zoeken over Toneelfonds J. Janssens en haar diensten, dan hebt u toegang tot deze website zonder dat u persoonlijke gegevens dient in te geven.  Wil u echter gebruik maken van bepaalde diensten op deze website (bv. het bestellen van een theatertekst, een aanvraag indienen tot opvoering, het ontvangen van de nieuwsbrief,...), dan dient u zich als gebruiker te registreren en een aantal persoonlijke gegevens in te geven.  Eens uw inschrijving in het databestand van Toneelfonds J. Janssens is geactiveerd, zal een unieke code aan uw persoonlijke gegevens gelinkt worden.

Deze persoonsgegevens behandelt Toneelfonds J. Janssens overeenkomstig deze privacy verklaring en de Wet verwerking persoonsgegevens en de Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Als u zich registreert als gebruiker op deze website, dan gaat u ermee akkoord dat Toneelfonds J. Janssens uw persoonlijke gegevens kan gebruiken voor de in punt 3 vermelde doeleinden. 

Toneelfonds J. Janssens doet al het mogelijke om uw privacy te garanderen en uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. 

2.                Overzicht van de persoonsgegevens die Toneelfonds J. Janssens verwerkt

Als u beroep wil doen op de diensten van Toneelfonds J. Janssens, dan dient u de volgende informatie te verstrekken:

• Persoonlijke contactgegevens: naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres.

Inloggegevens: e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord.

Bestelgeschiedenis: titels van werken die u eerder bij ons besteld hebt of waarvoor u een aanvraag tot opvoering hebt ingediend.

Gebruik van werken waarvoor u een vraag tot opvoering hebt ingediend: opgave aantal voorstellingen, aantal bezoekers en recettes per voorstelling en correspondentie hieromtrent.

Feedback van gebruikers: informatie die u deelt met ons over de diensten van Toneelfonds J. Janssens of over de werken waarvan Toneelfonds J. Janssens de rechten beheert.

 

3.                Gebruik van de gegevens

Toneelfonds J. Janssens gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens door u werden verstrekt.  Dit zijn:

• de creatie en het onderhoud van uw account.

• bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan, alsmede om deze te factureren.

• klantendienst: om u als klant beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten of feed-back over onze diensten.

• het verzenden van een nieuwsbrief of andere vormen van verspreiding van informatie over onze diensten en activiteiten.

• informatie aan onze auteurs in het kader van de afrekening van het gebruik van hun uitgave-en opvoeringsrechten.

• informatie aan de Controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten.

• informatie aan andere beheersvennootschappen (i.c. wanneer de rechten van een mede-auteur van een werk door een andere beheersvennootschap worden beheerd).

• doorgeven aan advocaten, deurwaarders, rechtbanken/hoven in het kader van betwistingen over het gebruik van de auteursrechten of in het kader van de invordering van onze facturen.

• voor de btw- en belastingaangifte.

 

Toneelfonds J. Janssens geeft uw gegevens niet door aan derden, behalve wanneer zij daartoe contractueel (t.a.v. de auteurs van de werken of t.a.v. een beheersvennootschap die de rechten van een mede-auteur beheert) of wettelijk verplicht is, of wanneer dit haar gevraagd wordt door politionele of gerechtelijke autoriteiten,  of in het kader van een geschil aangaande het gebruik van auteursrechten of de invordering van een factuur.

4.                Gebruik van log-files

Toneelfonds J. Janssens registreert via log-files het gebruik dat van deze website gemaakt wordt.  Toneelfonds J. Janssens gebruikt deze informatie anoniem om de kwaliteit van de website te verhogen.

5.                Gebruik van cookies

Om de werking van de website te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan Toneelfonds J. Janssens cookies op uw computer plaatsen.  Een cookie is een bestand dat de web server plaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u zich toegang verschaft tot de website.  Door middel van de code in de cookie, kan uw IP-adres herkend worden bij daaropvolgende bezoeken. 

Toneelfonds J. Janssens gebruikt deze informatie om de werking van de site te analyseren, te optimaliseren en uw website-bezoek te vergemakkelijken.

Toneelfonds J. Janssens bewaart deze informatie niet.

6.                Wijze van verzamelen persoonsgegevens en beveiliging

Toneelfonds J. Janssens verzamelt uw gegevens via de webpagina waarop u zich registreert als gebruiker.  Ook informatie die u geeft per telefoon, fax, e-mail of per brief verzamelt Toneelfonds J. Janssens.

De databank van Toneelfonds J. Janssens, waarin uw gegevens opgeslagen zijn, is enkel toegankelijk voor werknemers en medewerkers van Toneelfonds J. Janssens in het kader van de dienstverlening.  Daarnaast is zij toegankelijk voor de IT-contractant van Toneelfonds J. Janssens op een ‘need-to-know’-basis in het kader van het goed beheer en onderhoud van de website en de databank.  De databank is beschermd volgens de algemeen toegepaste beveiligingsmaatregelen tegen niet-geautoriseerde toegang.

Toneelfonds J. Janssens verifieert de identiteit van haar geregistreerde gebruikers (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account.  De gebruiker staat er wel zelf voor in dat zijn/haar login-ID en wachtwoord enkel door hem/haar gekend is en gebruikt wordt. 

Uw betaalgegevens worden versleuteld via een versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@toneelfonds.be.

7.                Inzage, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

U kan steeds om inzage van uw persoonsgegevens vragen.  Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

U hebt steeds het recht om uw eventuele toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens behoudens wanneer de verwerking nog noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.  Een intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan. 

U hebt het recht op overdracht van uw gegevens.  U kunt bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van u ontvangen hebben (behoudens indien dit wettelijk niet mogelijk is) naar u persoonlijk te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar aangaande de gegevensbescherming sturen naar info@toneelfonds.be.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren en alleszins binnen 30 dagen volgend op uw verzoek.

8.                Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Indien u als gebruiker gedurende 5 jaren na uw laatste verzoek tot opvoering of bestelling van een werk geen nieuwe aanvraag of bestelling meer hebt geplaatst bij Toneelfonds J. Janssens wordt uw gebruikersaccount gedesactiveerd en uw gegevens op een veilige manier verwijderd en vernietigd.

U kan ten allen tijde een nieuwe gebruikersaccount aanmaken.

9.                Varia

Als u nog vragen hebt, kan u deze steeds stellen via het volgende mailadres info@toneelfonds.be of via het volgende telefoonnummer  03 366 44 00.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (rechtsopvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, is aangesteld als nationale toezichthouder voor de toepassing van de Privacywetgeving.  Indien u een klacht hebt, kan u bij hen terecht:

32 (0)2 274 48 00

32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be