Algemene voorwaarden & statuten-reglementen


ONS ADRES PER HEDEN

Toneelfonds J. Janssens BVBA

Grote Koraalberg 4 bus 0.01

B - 2000 Antwerpen


AANVRAAG TOT OPVOERING


GELDIGE AANVRAAG

U kunt vanaf vier maanden voor de 1e opvoering de rechten aanvragen. De ‘aanvraag tot opvoering’ moet minstens VIER weken voor de eerste opvoering worden ingediend.  Ingeval van extra opvoering of herneming moet de aanvraag Toneelfonds J. Janssens ten laatste één dag voor de extra opvoering of herneming bereiken.  Bij laattijdige aanvraag wordt het tarief steeds met 50% verhoogd. De toelating is slechts verworven door en na betaling van de factuur.

Geldige betaling van de rechten kan alleen gebeuren aan Toneelfonds J. Janssens, dat gemandateerd werd door de auteurs of hun rechthebbenden en door Sabam wat betreft haar leden die aan het werk hebben meegewerkt.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht aan Toneelfonds J. Janssens mee te delen dat u afziet van deze overeenkomst tot opvoering, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst.  U kan het herroepingsrecht niet meer uitoefenen als de opvoeringen reeds gestart zijn.

VOLLEDIGE  AANVRAAG

U vermeldt elke voorstelling die voor een publiek gespeeld (of verteld) wordt:

 • try-outs
 • gastvoorstellingen
 • publieke voorstellingen waarbij geen entreegeld gevraagd wordt
 • publieke voorstellingen voor een goed doel (de auteurs bepalen liever zelf welke liefdadigheidsprojecten ze eventueel steunen)
 • voorstellingen in scholen, restaurants, bedrijven enzovoort.

U gaat akkoord dat voor al deze voorstellingen opvoeringsrechten betaald moeten worden.

OPGAVE ZAALCAPACITEIT

U verklaart dat de door u opgegeven zaalcapaciteit overeenstemt met de realiteit, ttz. met het effectief voor de verkoop beschikbaar gestelde aantal plaatsen.
(Voorbeeld : U geeft 130 stoelen op. Dan betaalt u voor een zaalcapaciteit tussen 101 en 150 plaatsen.)
Als er toch meer stoelen gezet worden, dan brengt u het Toneelfonds hiervan op de hoogte en aanvaardt u een tariefcorrectie.

OPGAVE RECETTES

U verklaart de correcte recette op te geven, ten laatste 15 dagen na de laatste opvoering. 

Recette = alle bruto ontvangen inkomsten voortkomend uit de opvoering/openbaarmaking van de toneeltekst (mag eventueel verminderd worden met de btw of reservatiekosten)  Gratis tickets worden aangerekend aan € 4.

Recette-opgave is verplicht voor opvoeringen in zalen vanaf 201 plaatsen en/of een ticketprijs van meer dan 11 euro.  Beroepstheater dient altijd een recette-opgave in te dienen.

U erkent dat dit in sommige gevallen aanleiding tot bijkomende facturatie kan zijn.

Als het Toneelfonds geen opgave ontvangt, zal extra facturatie volgen, gebaseerd op een volledige zaalbezetting.

GASTVOORSTELLING/REISVOORSTELLING 

Het is steeds de UITVOERDER (producent) die verantwoordelijk is voor het aanvragen en betalen van de opvoeringsrechten, ook bij gastvoorstellingen. 

Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen (meestal professionele producties) wordt een aanvraag tot opvoering dus NOOIT ingediend door de inrichter (een cultureel centrum, een gemeentebestuur en dergelijke).  Het staat de uitvoerder natuurlijk vrij de door het Toneelfonds J. Janssens aan hem aangerekende opvoeringsrechten door te rekenen aan de inrichter.

AFGELASTE OPVOERINGEN (na het verstrijken van de herroepingstermijn) - Uiterlijk één dag voor de geplande (=afgelaste) opvoering melden

Via onze website of email kunt u ons correcties doorgeven.

U vult het formulier in en geeft online de wijzigingen door.

·       Indien er nog geen rechtenfactuur werd opgemaakt: de nieuwe speeldatums worden mee verwerkt bij de facturatie.

·       Indien de rechtenfactuur werd opgemaakt maar nog niet betaald:

·       Als het aantal opvoeringen en de zaalcapaciteit ongewijzigd blijft, ontvangt u van ons een document ‘Toelating tot opvoering” waarin de nieuwe speeldatums bevestigd worden.  Dit vormt een bijlage bij de rechtenfactuur.  Het bedrag van de rechtenfactuur blijft ongewijzigd en u kan deze gewoon tijdig, voor de première, betalen.

·       Als het aantal opvoeringen vermindert, ontvangt u van ons een kredietnota die u in mindering kan brengen op de nog te betalen rechtenfactuur.  Wij rekenen wel een kleine administratiekost aan voor dit extra werk, die in mindering gebracht wordt van de kredietnota.

·       Indien de rechtenfactuur werd opgemaakt en reeds betaald, maar er valt één (of alle) opvoering(en) weg, dan maken wij een kredietnota op (hiervoor rekenen wij een kleine administratiekost) en betalen u het tegoed terug.  Let wel: de melding van afgelasting moet ons ten laatste één dag voor de geplande opvoering bereiken. 

SCHADEVERGOEDING BIJ OPVOERING ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING

Gebruik van toneelwerk zonder voorafgaande toelating zal aanleiding geven tot verhoging van het tarief met 100%, onverminderd het recht van Toneelfonds J. Janssens een hogere schadevergoeding te eisen bij bewijs van hogere schade.

BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

Toneelfonds J. Janssens bvba is een erkende onafhankelijke beheerentiteit.

Toneelfonds J. Janssens bvba wordt gecontroleerd door de controledienst voor de beheersvennootschappen van de FOD Economie

BETALING - LAATTIJDIGE BETALING - ADMINISTRATIEKOSTEN

Wanneer een factuur of kostennota niet tijdig wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15% van de uitstaande schuld met een minimum van €40.  Adresopzoeking wordt bijkomend in rekening gebracht aan €15.

Bovendien heeft Toneelfonds J. Janssens op dat moment het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen totdat de openstaande facturen of kostennota’s betaald zijn.

Er wordt €25 aangerekend voor aanvragen van opvoeringsrecht van werken met tariefcode X1.

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.

Statuten en reglement rechten

 AANKOPEN TONEELTEKSTEN


Vooraleer uw aankoop te plaatsen raden wij u aan de volledige tekst van het werk te lezen via zichtzending (op papier of download), zodat u zeker bent van uw keuze.
Geleverde aankopen worden niet teruggenomen. 

Indien er geen geldige boekjesaankoop (papier of digitaal) kan worden aangetoond dan is een uitgeversvergoeding verschuldigd. (i.e. de minimum aankoopprijs voor opvoering, verhoogd met 25% en met een minimum van € 35)

Bij aankoop van een digitale tekst geldt het volgende:

 • Toneelfonds J. Janssens bvba geeft u de toelating exemplaren te printen van het beschikbaar gestelde bestand voor gebruik door de regisseur, de spelers, het decorteam, het technisch team en de souffleur van uw toneelgroep.
 • De exemplaren kunnen uitsluitend verspreid en gebruikt worden binnen de eigen toneelgroep en mogen niet aan anderen dan de hierboven opgesomde gebruikers meegedeeld of doorgestuurd worden.
 • Geeft u de exemplaren of het bestand door aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Toneelfonds J. Janssens bvba, dan zal u automatisch een tweede licentie voor het printen van de tekst aangerekend worden.
 • De toelating tot het printen van exemplaren is slechts tijdelijk en geldt tot de datum van de eerste opvoering van uw productie

Bij aankoop van toneeltekstboeken geldt een minimum aantal boeken. Deze is doorgaans gelijk aan het aantal rollen.

 • Na aankoop van minimale bestelhoeveelheid is nabestelling mogelijk vanaf 1 exemplaar.
 • Bij monoloog is minimale bestelling 2 boeken. Bij dialoog is minimale bestelling 3 boeken

ANNULEREN BESTELLING

Bestellingen kunnen in principe niet geannuleerd worden.
Twijfelt u toch aan uw aankoop, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze besteldienst om na te gaan of uw bestelling reeds uitgevoerd werd.

Als u echter een werk besteld heeft dat niet beschikbaar zou zijn voor opvoering, dan wordt u daarvan verwittigd en wordt uw aankoop kosteloos geannuleerd.

LEVERTIJD

Zodra een bestelling door u is geplaatst, zal ze binnen 24u worden behandeld. Behoudens overmacht, worden de boekjes binnen 8 tot 15 dagen geleverd. U wordt verwittigd als levering langer zou uitblijven.

BETALING - LAATTIJDIGE BETALING

Bij elke levering ontvangt u de factuur.  Deze kan met het aangehechte overschrijvingsformulier betaald worden. Als u dit formulier toch niet zou gebruiken, neemt u dan zeker de referenties (OGM of klant- en factuurnummer) op uw betaling over.

Digitale teksten worden na voorafbetaling geleverd.

Bij niet-betaling van het factuurbedrag of de kostennota, 30 dagen na datum van de factuur of kostennota, zal  - zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling - het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van €40 — dit als forfaitaire schadeloosstelling.

Tevens zal  -  vanaf de vervaldag van de factuur of kostennota  -  een verwijlintrest van  1% per maand verschuldigd zijn.

Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan €15.

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.


ZICHTZENDING

 

AANSCHAF EN UITLEENTERMIJN


Er worden maximum 10 verschillende brochures ter inzage ontleend per persoon of vereniging. Bij een groter aantal ontleningen per bestelling, houden wij het recht extra kosten in rekening te brengen. In principe mogen de zichtversies behouden worden, tenzij anders vermeld. De leen periode is dan ZES WEKEN. 

Via de website bestelde zichtzendingen mag u behouden. U bespaart hierdoor retourport en kunt zo uw eigen zichtbibliotheek opbouwen voor uw eigen vereniging. Zichtversies die wel retour gestuurd moeten worden zijn voorzien van een sticker. Digitale zichtversies worden toegestuurd na betaling factuur.

U mag MAXIMAAL 1 zichtboekje per titel bestellen.

Verzendkosten worden op factuur vermeld. Portkosten volgens Bpost. Voor het terugsturen betaalt de ontlener de portkosten zelf. Bespaar alvast door onze verpakking hierbij te hergebruiken!

BOETES

Indien de ter inzage ontleende brochures niet tijdig terug in ons bezit zijn, wordt een boete (extra leesgeld) aangerekend. U betaalt dan € 0,10 per dag, per brochure (minimum boete is € 10,-).  Worden aanmaningen genegeerd, dan worden alle ontleende brochures in rekening gebracht vermeerderd met alle boete- en administratiekosten.

ONVOLLEDIG TERUGBEZORGDE ZICHTZENDINGEN

De ontbrekende brochures worden aangerekend, zelfs indien ze later nog in ons bezit komen.

Aan een aanvraag voor een tweede zichtzending kan niet worden voldaan vooraleer de eerste zichtzending terug in ons bezit is en alle kosten werden betaald.

KOPIËREN

Het is niet toegelaten de ontleende werken te kopiëren; ze zijn auteursrechtelijk beschermd. 

HANDTEKENING

U stemt ermee in dat het aanvinken van de checkboxen gelijk staat met een handgeschreven handtekening die voldoet aan de eisen van art.1322, al.2 van het B.W.

VERZENDKOSTEN BELGIË

Nederlandse klanten gelieve zich te wenden tot Toneeluitgeveiij Vink te Alkmaar. www.toneeluitgeverijvink.nl   - info@toneeluitgeverijvink.nl

Kosten verzending volgens port tarieven bpost.be